Intensive English for RMU Undergraduate Students Course
การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Categories: English
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

“การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Intensive English for RMU Undergraduate Students)”

การอบรมออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่เทียบเคียง Common European Framework of Reference of Languages (CEFR) จำนวน 100 ชั่วโมง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและการทดสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมออนไลน์นี้ครบทุกหัวข้อ จะได้รับชั่วโมงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษฯ คิดเป็นร้อยละ 70 หรือ 70 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมออนไลน์นี้ ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษฯ ในรูปแบบ 0n-site เพื่อเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 80 ชั่วโมง ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถติดตามข่าวสารการจัดการอบรมได้ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

นักศึกษาที่มีชั่วโมงการอบรมฯ ผ่านเกณฑ์สามารถเข้ารับการสอบวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (RMU-UET) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1 ครั้ง โดยสามารถเลือกวันสอบได้ตามปฏิทินการสอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

เมื่อทราบผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (Certificate)

What Will You Learn?

  • Enhanced English proficiency skills

Course Content

Session 1 : Introduction & Pre-test

  • Introduction to Intensive English for RMU Undergraduate Students
  • Pre-test

Session 2 : English Grammar

Session 3 : Reading Comprehension

Session 4 : Intensive Test Taking Practice

Session 5 : Post-test

Session 6 : ตะลุยโจทย์ TOEIC

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0